Podmienky prenájmu

Prenájom detských atrakcií bez obsluhy, dozoru je podložený uzatvorením písomnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom.

Túto dohodu odovzdá prenajímateľ nájomcovi v deň odovzdania atrakcie, a podpísaním obidvoch strán nadobudne platnosť.

Náležitosti písomnej dohody:

 • dohoda uzatvorená medzi stranou A a stranou B
 • dátum prenájmu
 • podrobný rozpis atrakcií, t.j. názov atrakcie, ks, základná cena, montáž-demontáž, obsluha, dozor, predlžovací kábel.
 • podmienky prenájmu
 • cenu
 • podpis prenajímateľa a nájomcu
 • miesto a deň odovzdania atrakcie
 • príloha – podmienky používania

Pri vzniku škody na atrakciách, fukároch, igelitových plachtách, nájomca hradí poškodenie v plnom rozsahu – náklady na opravu, prípadne zakúpenie novej veci. Ak sa tak stane, nájomcovi sa vystaví faktúra k uhradeniu poškodenej veci. Nájomca odovzdá atrakcie v nepoškodenom, pôvodnom stave so všetkým príslušenstvom. V cene prenájmu hradu je:

 • prepravná taška
 • fukár 230V, 53 Hz
 • kolíky na ukotvenie
 • plachta pod hrad

Poplatok za prenájom sa uhradí v deň prevzatia, odovzdania atrakcií.